company logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Status: sierpień 2021 r.

1. Ogólne

1.1 Administratorem w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest:

Peek & Cloppenburg sp. z o.o.
ul. Marynarska 19A
02-674 Warszawa

(dalej jako "my")

1.2 Z naszymi inspektorami ochrony danych można skontaktować się pod adresem 

Peek & Cloppenburg sp. z o.o.
ul. Marynarska 19A
02-674 Warszawa

E-Mail: [email protected]

1.3 Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu udostępnienia sprawnie funkcjonującej i zapewniającej komfort obsługi strony internetowej. Pragniemy zapewnić Państwu możliwość korzystania z naszych informacji i ofert za pośrednictwem niniejszych stron internetowych. Ponadto Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie i wyłącznie, gdy jest to prawnie dozwolone. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.

2. Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej

2.1 Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z Państwa systemu komputerowego. Dane te są przechowywane w plikach dziennika (log file) naszego systemu. Nie przechowujemy wymienionych powyżej danych razem z innymi danymi osobowymi. Przy tym przetwarzamy następujące dane:

 • Informacje o typie przeglądarki i używanej wersji
 • Informacje o języku używanym w przeglądarce
 • Ustawienia regionalne
 • Państwa system operacyjny
 • Państwa adres IP
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których Państwa system uzyskuje dostęp do naszej witryny
 • Strony internetowe otwierane przez Państwa system za pośrednictwem naszej strony internetowej

2.2  Nasz system musi tymczasowo przechowywać adres IP, aby strona internetowa mogła zostać dostarczona do Państwa komputera. W tym celu Państwa adres IP musi zostać zapisany na czas każdorazowego korzystania ze strony internetowej. Zapisywanie w plikach dziennika służy zatem funkcjonalności strony internetowej. Ponadto, wykorzystujemy te dane do optymalizacji naszej strony internetowej i zabezpieczenia naszych systemów informatycznych. W tym kontekście dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.  Podstawę prawną przetwarzania tych danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (dalej „RODO”) w związku z naszym uzasadnionym interesem, którym jest udostępnianie Państwu sprawnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej.

2.3 Dane są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne dla osiągnięcia wymienionego powyżej celu. Dane niezbędne do udostępnienia strony internetowej przestają być niezbędne w momencie zakończenia danej sesji. Państwa dane są wówczas automatycznie usuwane. W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Jeżeli jednak wymienione powyżej dane będą nadal przechowywane, Państwa adres IP zostanie w takim przypadku usunięty lub zmieniony, tak aby nie można już było przyporządkować adresu, z którego pobierana została strona internetowa. Pobranie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej.

2.4 Jeśli chodzi o ocenę Państwa zachowań na naszej stronie internetowej, wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie w formie zanonimizowanej w celu poprawy obsługi strony internetowej oraz zwiększenia komfortu użytkowania przez naszych gości.    

3. Pliki Cookie

3.1 Na naszej stronie internetowej stosujemy tak zwane pliki cookie („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane w Państwa przeglądarce lub przez Państwa przeglądarkę w Państwa systemie komputerowym. Podczas otwierania naszej strony internetowej w Państwa systemie może zostać zapisany plik cookie. Zawiera on indywidualną sekwencję znaków, dzięki której Państwa przeglądarka może być zidentyfikowana przy kolejnym otwieraniu naszej strony internetowej. Dane te są zapisywane na Państwa komputerze i przekazywane z niego do naszej witryny. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Proces ich usuwania może także następować automatycznie poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki.

3.2 Informacje na temat "Technicznie niezbędnych plików cookie", "Plików cookie do analizy zachowań internautów", "Plików cookie do celów marketingowych" oraz "Plików cookie do mediów społecznościowych" można znaleźć w naszym narzędziu do zarządzania plikami cookie, a także w wyjaśnieniach przedstawionych poniżej w punkcie 3.4. Dostęp do narzędzia zarządzania plikami cookie można uzyskać przed pierwszą wizytą na naszej stronie internetowej oraz w dowolnym momencie, klikając na "ikonę tarczy" w prawym dolnym rogu naszej strony internetowej. W naszym narzędziu do zarządzania plikami cookie można również w każdej chwili zdecydować, czy poszczególne pliki cookie mają być aktywowane czy dezaktywowane.

3.3 Z wyjątkiem technicznie niezbędnych plików cookie, przetwarzamy dane osobowe za pomocą plików cookie tylko za Państwa wyraźną zgodą. Aktywacja plików cookies jest dobrowolna. Możecie Państwo również korzystać z naszej strony internetowej w pełnym zakresie bez aktywowanych plików cookies. Możecie Państwo w każdej chwili odwołać swój wybór aktywowanych plików cookie (zgodę) poprzez dezaktywację poszczególnych lub wszystkich plików cookie w naszym narzędziu do zarządzania plikami cookie. 

4. Kontakt

Państwo mogą się z nami skontaktować drogą e-mailową. W tym kontekście, oprócz Państwa adresu e-mail, przetwarzamy tylko te dane, które podają Państwo w przesłanej do nas wiadomości e-mail. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5. Przekazywanie danych osobowych do usługodawców

5.1 Współpracujemy z usługodawcami, którzy w naszym imieniu przetwarzają określone dane. Odbywa się to wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych. W szczególności zgodnie z wymogami art. 28 RODO podpisaliśmy z podmiotami przetwarzającymi dane na nasze zlecenie – o ile jest to prawnie wymagane – umowy o przetwarzanie danych, w których określone są wytyczne dotyczące postępowania z powierzonymi danymi. Poprzez staranny wybór i regularne monitorowanie zapewniamy, że nasi usługodawcy podejmują wszelkie środki organizacyjne i techniczne niezbędne do ochrony Państwa danych.

5.2 Jeśli dane osobowe są przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), odbywa się to na podstawie odpowiednich decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub zapewnione są odpowiednie gwarancje w rozumieniu art. 46 RODO w celu ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi (standardowe klauzule umowne UE lub wiążące reguły korporacyjne). Na życzenie chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji na temat odpowiednich gwarancji.

6. Państwa prawa jako użytkownika

Poniżej przedstawiamy podsumowanie Państwa praw:

 • Prawo dostępu - Art. 15 RODO

Mogą Państwo żądać pełnej informacji na temat dotyczących Państwa danych oraz okoliczności ich przetwarzania, takich jak cele, dla których są one przetwarzane lub okres ich przechowywania.

 • Prawo do sprostowania - Art. 16 RODO

Mogą Państwo żądać sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe.

 • Prawo do usunięcia danych - Art. 17 RODO

Mogą Państwo generalnie wystąpić z żądaniem, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały usunięte, jeżeli dane te nie są już prawnie wymagane lub nie mogą być już przetwarzane.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - Art. 18 RODO

Mogą Państwo zażądać przerwania dalszego przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, między innymi w przypadku, gdy Państwa dane nie mogą być jeszcze usunięte ze względu na istnienie nadrzędnych obowiązków w zakresie okresu ich przechowywania.

 • Obowiązek powiadomienia - art. 19 RODO

Wszystkich odbiorców, którym Państwa dane zostały ujawnione, musimy powiadomić o skorygowaniu lub usunięciu Państwa danych lub o ograniczeniu ich przetwarzania. Wyjątek stanowią jedynie sytuacje, gdy okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Na Państwa życzenie przekażemy Państwu informację o tych odbiorcach.

 • Prawo do przenoszenia danych - Art. 20 RODO

Mają Państwo prawo do otrzymania od nas dotyczących Państwa danych osobowych w powszechnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do zlecenia przekazania ich innemu administratorowi.

 • Prawo do sprzeciwu Art. 21 RODO

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W przypadku sprzeciwu, musimy zaniechać dalszego przetwarzania Państwa danych w wyżej wymienionych celach, chyba że

 • istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych dla celów marketingu bezpośredniego ze skutkiem na przyszłość. W przypadku sprzeciwu musimy zaniechać dalszego przetwarzania Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji - art. 22 RODO

Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeśli wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Decyzja opierająca się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jest dopuszczalna w wyjątkowych sytuacjach, kiedy Państwo (i) uprzednio wyrazili na to wyraźną zgodę lub (ii) decyzja jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a nami lub (iii) jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych i przepisy te przewidują stosowne środki do ochrony Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów.

W przypadkach (i) i (ii) podejmujemy stosowne środki w celu zachowania Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów. Do środków tych należy umożliwienie Państwu wyrażenia swojego stanowiska, zaskarżenia decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i zażądania, aby jeden z naszych pracowników zajął się osobiście daną sprawą

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie nie ma miejsca

 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - art. 77 RODO

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza RODO. Właściwym dla nas organem nadzorczym jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531-03-00

[email protected]