company logo

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Revize: srpen 2021

1.  Všeobecné informace

1.1.  Správcem ve smyslu právních předpisů na ochranu osobních údajů je společnost:

Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Na Pankraci 86/1727
CZ - 140 00 Praha 4
(dále jen "my")  

1.2.  Naše pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na:

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG
Na Pankraci 86/1727
CZ - 140 00 Praha 4
E-Mail:
[email protected]

1.3.  Ochraně Vašich osobních údajů přikládáme velkou důležitost. Vaše údaje zpracováváme v prvé řadě proto, aby naše webové stránky zůstaly funkční a snadno použitelné. Chceme zajistit, abyste jejich prostřednictvím mohli využívat námi sdělovaný obsah a naši nabídku. Kromě toho Vaše údaje zpracováváme jen v takovém rozsahu a v takových případech, kdy to dovolují právní předpisy. Další informace najdete v následujícím textu.

2.  Zpracování osobních údajů během používání našich webových stránek

2.1.  Při každém zobrazení našich webových stránek shromažďuje náš systém automaticky údaje a informace o Vašem počítačovém systému. Tyto údaje jsou ukládány do protokolových souborů našeho systému. Výše uvedené údaje neukládáme společně s jinými osobními údaji. Údaje, které zde zpracováváme, jsou následující:

·      informace o typu a používané verzi prohlížeče

·      informace o jazyku Vašeho prohlížeče

·      národní nastavení

·      Váš operační systém

·      Vaše IP adresa

·      datum a čas přístupu

·      webové stránky, z nichž se Váš systém dostal na naše stránky

·      webové stránky, které Váš systém zobrazil přes naše webové stránky

2.2.  Je nutné, aby náš systém dočasně uložil IP adresu, aby bylo možné webovou stránku odeslat na Váš počítač. Po dobu používání webových stránek musí proto Vaše IP adresa zůstat uložena. Soubory protokolu jsou proto ukládány za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Tyto údaje navíc používáme pro optimalizaci našich webových stránek a zabezpečení našich systémů informačních technologií. Údaje nejsou v této souvislosti používány k marketingovým účelům. Právním základem zpracování těchto údajů a souborů protokolu je čl. 6 odst. 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), tedy náš oprávněný zájem poskytnout Vám funkční a uživatelsky přívětivé webové stránky.

2.3.  Údaje u nás zůstávají uloženy po dobu nutnou k dosažení účelu jejich shromažďování. Jsou-li údaje nutné pro poskytnutí webových stránek, končí tato nutnost ukončením příslušné relace. Poté jsou Vaše údaje automaticky mazány. V případě uložení údajů do souborů protokolu nastává tento okamžik nejpozději za sedm dní. Pokud jsou uvedené údaje uloženy i poté, je Vaše IP adresa v takovém případě mazána a anonymizována a není ji už možné přiřadit k příslušnému internetovému připojení. Shromažďování údajů za účelem poskytování webových stránek a ukládání údajů do souborů protokolu je nezbytně nutné pro provoz internetových stránek.

2.4.  Pokud navíc vyhodnocujeme Vaše uživatelské chování na našich webových stránkách, používáme Vaše údaje výlučně v anonymizované nebo pseudonymizované formě, abychom zlepšili použitelnost webových stránek a pocit jejich návštěvníků z jejich používání.

3.  Cookies

3.1.  Na našich internetových stránkách používáme tzv. „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány do Vašeho internetového prohlížeče, resp. je Váš internetový prohlížeč ukládá do Vašeho počítačového systému. Když si zobrazíte naše webové stránky, může být do Vašeho systému uložen soubor cookie. Ten obsahuje řetězec individuálních znaků, na jejichž základě může být Váš prohlížeč při příštím zobrazení webových stránek identifikován. Tyto znaky jsou ukládány do Vašeho počítače a ten pak údaje přenáší na naše stránky. Již uložené cookies lze kdykoliv vymazat. To lze provádět také automaticky příslušným nastavením Vašeho prohlížeče.

3.2.  Informace o „funkčních cookies“, „cookies pro analýzu chování při procházení stránek“, „cookies k marketingovým účelům“ a „cookies pro sociální média“

najdete v našem nástroji pro správu cookies a více o nich si můžete přečíst též v odst. 3.4. K nástroji pro správu cookies se dostanete před svým prvním zobrazením našich webových stránek a kdykoliv pak kliknutím na ikonku v pravém dolním rohu našich webových stránek. V našem nástroji pro správu cookies se navíc můžete kdykoliv rozhodnout pro aktivaci nebo deaktivaci jednotlivých cookies.

3.3.  S výjimkou technicky nezbytných cookies zpracováváme osobní údaje prostřednictvím cookies jen s Vaším výslovným souhlasem. Aktivace cookies je dobrovolná. Naše webové stránky můžete v plném rozsahu používat i bez aktivovaných cookies. Váš výběr aktivovaných cookies (souhlas) můžete kdykoliv odvolat deaktivací jednotlivých nebo všech cookies v našem nástroji pro správu cookies. Odvoláním cookies nebude narušena zákonnost zpracování údajů, které bylo prováděno na základě souhlasu až do okamžiku odvolání.

4.  Kontakt

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu. V této souvislosti zpracováváme kromě Vaší e-mailové adresy pouze takové údaje, které nám poskytnete ve svém e-mailu. Právním základem zpracování Vašich údajů je pak čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

5.  Předávání osobních údajů poskytovatelům služeb

5.1.    Spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří na základě našeho pověření zpracovávají určité údaje. Děje se tak výlučně v souladu s příslušnými platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Zejména máme s našimi poskytovateli služeb – pokud to vyžaduje zákon – dohody o zpracování osobních údajů pro správce, kteří splňují požadavky čl. 28 GDPR a udělují poskytovatelům služeb pokyny k zacházení s osobními údaji. Pečlivým výběrem a pravidelnou kontrolou zajišťujeme, že naši poskytovatelé služeb přijímají veškerá organizační a technická opatření, která jsou nutná na ochranu Vašich údajů.

5.2.    Pokud jsou osobní údaje předávány příjemcům v třetích zemích (mimo EHP), dochází k tomu na základě příslušných rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany nebo jsou na ochranu Vašich osobních údajů stanoveny v souladu se zákonnými požadavky vhodné záruky ve smyslu čl. 46 GDPR (standardní smluvní doložky nebo závazná vnitropodniková pravidla). Další informace o stanovených vhodných zárukách Vám na vyžádání rádi zašleme.

6.  Vaše práva jako uživatele

Níže jsou shrnuta Vaše práva:

·       Právo na přístup k osobním údajům - čl. 15 GDPR

Máte právo požadovat informace o svých osobních údajích a okolnostech jejich zpracování, například o účelech, k nimž jsou tyto údaje zpracovávány, nebo době jejich uložení.

·       Právo na opravu - čl. 16 GDPR

Můžete požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné.

·       Právo na výmaz - čl. 17 GDPR

Máte právo od nás standardně požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali, pokud již nejsou z právních důvodů potřebné nebo pokud již nesmí být zpracovávány.

·      Právo na omezení zpracování - čl. 18 GDPR

Máte právo zakázat další zpracování Vašich osobních údajů, např. pokud Vaše údaje nemohou být z důvodu archivačních povinností ještě vymazány.

·       Oznamovací povinnost - čl. 19 GDPR

Jsme povinni informovat všechny příjemce, jimž byly zpřístupněny Vaše údaje, o opravě nebo výmazu nebo omezení zpracování Vašich údajů. To se neuplatní pouze tehdy, pokud je pro nás poskytnutí takové informace nemožné nebo je spojeno s nepřiměřeným úsilím. Pokud o to požádáte, budeme Vás o těchto příjemcích informovat.

·       Právo na přenositelnost údajů - čl. 20 GDPR

Máte právo získat od nás své osobní údaje v běžném strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jinému správci.

·       Právo vznést námitku - čl. 21 GDPR

V případě zpracování osobních údajů za účelem splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e GDPR) nebo pro účely oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) můžete kdykoliv s účinností do budoucna podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. V případě vznesení námitky jsme povinni upustit od jakéhokoliv dalšího zpracování Vašich údajů k výše uvedeným účelům, pokud

·       neexistují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo

·       není zpracování nezbytné pro uplatňování, výkon nebo obranu právních nároků.

Proti použití Vašich údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoliv vznést námitku s účinností do budoucna. V případě vznesení námitky jsme povinni upustit od jakéhokoliv dalšího zpracování Vašich údajů za účelem přímého marketingu.

·       Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování - čl. 22 GDPR

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem dotýká.

Automatizované rozhodování je výjimečně přípustné, pokud jste buď (i) předem udělili výslovný souhlas nebo (ii) je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi nebo (iii) je povoleno platnými právními předpisy a tyto předpisy stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu Vašich práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů.

V případech (i) a (ii) přijmeme vhodná opatření na ochranu Vašich práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů. Součástí těchto opatření bude Vaše právo vyjádřit svůj názor, napadnout automatizované rozhodnutí a požadovat osobní řešení některým z našich zaměstnanců.

Automatizované rozhodování a profilování se neprovádí.

·       Právo podat stížnost u dozorového úřadu - čl. 77 GDPR

Máte právo si stěžovat u příslušného dozorového úřadu, pokud jste toho názoru, že naše zpracování Vašich osobních údajů porušuje GDPR. Dozorovým úřadem, který je pro nás příslušný, je Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf, e-mail: [email protected].

V případě stížností se můžete kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: [email protected].